Általános szerződési feltételek

A HT Virág Kft. által végzett szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek („Feltételek”) a HT Virág Kft. (a továbbiakban: Társaság) által végzett szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák. Az egyes Szolgáltatásokra vonatkozhatnak további, az adott Szolgáltatás jellemzőire tekintettel megállapított egyéb feltételek.

Az elektronikus elfogadási eljárás elvégzésével, illetve a „küldés” vagy „elfogadás” gombokra kattintással, a szolgáltatások bármelyikének használatával vagy bármely más módon ezen feltételek elfogadásának kinyilatkoztatásával Ön és bármely más személy vagy szervezet, aki vagy amely nevében Ön a szolgáltatást megvásárolja vagy használja (a továbbiakban együttesen: „Ön”), kijelenti és szavatolja a következőket: (i) Ön jogosult a kötelezettségvállalásra mind saját maga, mind pedig bármely más olyan fél nevében, akinek vagy amelynek nevében a szolgáltatást igénybe veszi, (ii) elfogadja és kötelezi magát ezen feltételek betartására (beleértve az alább részletezésre kerülő , korlátozására vonatkozó szabályokat) minden más jog és kötelezettség – például a megrendelőlapon vagy az Ön vagy a szerződő fél részéről a Társaság felé benyújtott dokumentumokon feltüntetett jogok, kötelességek, vagy más feltételek – figyelembe vétele nélkül, és Ön elfogadja, hogy az ilyen jogok, kötelezettségek, vagy más, az ilyen megrendelőlapokon, vagy hasonló dokumentumokon felsorolt feltételek a jelen feltételek értelmében semmisnek minősülnek.

 

I. fejezet – A szolgáltatások igénybevétele

1.1. Adatok

A Szolgáltatás igénybevételéhez a Megrendelőnek a Társaság által bekért adatokat rendelkezésre kell bocsátania, mely adatok valóságnak való megfelelőségéért Megrendelő szavatol. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Társaság részére átadott adatok tartalmát semmilyen szempontból sem vizsgálja, illetve ellenőrzi, az adatok valódiságáért, továbbá a valótlan vagy téves adatszolgáltatás következményeiért való felelősség kizárólag Megrendelőt terheli.

Megrendelő elfogadja, hogy a szolgáltatások igénybe vételéhez: (i) meg kell adnia a Társaság által bekért adatokat és információkat annak megfelelően, hogy a szolgáltatás során vagy azt megelőzően a Társaságtól erre felszólítást kap (az ilyen információknak aktuálisnak, hiánytalannak és pontosnak kell lenniük), és (ii) szükség esetén ki kell egészítenie és frissítenie az információkat annak érdekében, hogy továbbra is aktuálisak, hiánytalanok és pontosok legyenek.

1.2. Személyazonosításra alkalmas adatok

A jelen Feltételek alapján nyújtott egyes Szolgáltatás(ok) használatakor előfordulhat, hogy a Megrendelő korlátozott körben személyazonosításra alkalmas adatokat küld a Társaságnak. A regisztráció során pontos és valós személyes adatokat kell a Megrendelőnek megadnia, ezért minden Megrendelő teljes körű anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Valamennyi átadott adatot a Társaság bizalmasan, a GDPR teljes körű betartásával, a külön okiratba foglalt adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezel, és minden szükséges lépést megtesz, annak érdekében, hogy az adatok jogosultan személy számára ne váljanak hozzáférhetővé.

1.3. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó weboldalak és dokumentumok összes tartalmát szerzői jogok, illetve a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb jogszabályok védik. Az itt kifejezetten engedélyezett módot kivéve az információk és tartalmak semmilyen formában vagy módon nem többszörözhetők vagy terjeszthetőek a Társaság előzetes írásos engedélye nélkül. Megrendelők és az egyéb látogatók vagy felhasználók az ilyen webhelyeken és dokumentumokban található anyagokat nem jogosultak módosítani, terjeszteni, közzétenni, továbbítani vagy származékos műveket létrehozni belőlük, sem magán-, sem pedig kereskedelmi célra.

1.4. Végfelhasználói magatartás

A Társaság a www.orokrozsadoboz.hu, www.ewigrosenbox.com és www.foreverrosesbox.com  oldalakon webshopot üzemeltet, ahol termékei előzetes regisztráció nélkül vagy előzetes regisztráció után is megrendelhetőek. A rendelés feladásához az alábbi adatok megadása szükséges: név, email, telefonszám, cím/szállítási cím. Amennyiben a megrendelő regisztrálni kíván, ezeken felül szükséges felhasználónév és jelszó megadása is.

Megrendelő a Társaság honlapján található kereső segítségével tudja kiválasztani a terméket, mely ezt követően kosarába kerül. Ezt követően a kiválasztott termék kifizetésére bankkártyával kerül sor, melynek megtörténtét követően a Megrendelő által adott adatoknak megfelelően kerül sor a megvásárolt termékek kiszállítására 3 napon belül.

A Társaság az itt megadott adatokat kizárólag a honlapján keresztül beérkező megrendelések teljesítése, illetve számlázása kapcsán használja fel. A kiszállítások a fentebb részletezettek szerint csomagküldő cég igénybevételével történnek, a számlákon feltüntetett adatok és a megrendelésben megadott adatok kezelésére pedig a jelen fejezetben foglaltak szerinti módon és határideig kerül sor. A Társaság honlapján lehetőség van üzenetet küldeni a Társaság, illetve a futár számára. Az itt megadott esetleges további személyes adatok kezelésére kizárólag a kiszállítás teljesítése kapcsán kerül sor, melynek megtörténte után az adatok törlésre kerülnek.

A Szolgáltatások használata során a Megrendelő által átadott adatokért és a továbbított információkért kizárólag a Megrendelő felel. A Szolgáltatások Megrendelő általi használatára a jelen Feltételek, valamint a vonatkozó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi jogszabályok és egyéb előírások vonatkoznak A Szolgáltatások igénybevétele esetén Megrendelő vállalja, hogy betartja a vonatkozó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi jogszabályokat, szabályokat és egyéb előírásokat, illetve nem használja fel a Szolgáltatást jogellenes célokra.

A webshopban közzétettek nem minősülnek ajánlatnak, a Társaság fenntartja a jogot, hogy az árukészlet aktuális állapotára tekintettel megrendelő leadott megrendelést visszautasítsa, ha az nem teljesíthető. A Társaság fenntartja továbbá az egyes termékek ára megváltoztatásának jogát. A Társaság mindent megtesz a termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében. A webshopban megadott árak Forintban értendőek és tartalmazzák az általános forgalmi adót. A szállítási költségek Megrendelőt terhelik és a rendelés végén a számlázáskor a kiválasztott termékek mellett szállítási költségként szerepelnek.

A honlapon a fizetés bankkártyás online fizetéssel vagy “BARION tárca” módozattal történik a biztonságos Barion rendszeren keresztül.

A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a megrendelőnek. A folyamatot a megrendelő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően lehetőség van a bevitt adatok ellenőrzésére és az esetleges adatbeviteli hibák javítására.

 

II. fejezet – Vegyes szerződéses rendelkezések

2.1. A megállapodás teljessége

A jelen Feltételek képezik a Feltételek alapján a Szolgáltatások bármelyikének Megrendelő általi használatára vonatkozó teljes megállapodást. A Társaság jogosult bármikor módosítani a jelen Feltételeket úgy, hogy (i) a https://www.orokrozsadoboz.hu oldalon elhelyezi, vagy ezen keresztül elérhetővé teszi az átdolgozott Feltételeket tartalmazó dokumentumot és/vagy (ii) a Feltételek módosításáról tájékoztatást küld a Megrendelő által a Társaságnak megadott e-mail címre. Megrendelő felelőssége, hogy a https://www.orokrozsadoboz.hu honlap rendszeres felkeresése útján időben tájékozódjon az ilyen jellegű módosításokról. Ha Megrendelő tovább használja a Szolgáltatást azt követően, hogy ilyen módosított feltételek közzétételre kerültek vagy elküldésre kerültek részére, akkor a további használattal Megrendelő elfogadja a módosított feltételeket. Ha Megrendelő nem ért egyet valamely módosított feltétellel, akkor erről köteles a Társaságot az ilyen módosított feltétel nyilvánosságra hozásától számított 30 napon belül értesíteni.

2.2. Részleges érvénytelenség

Ha a jelen Feltételek bármelyik rendelkezése jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek vagy bármely egyéb ok folytán érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor az adott rendelkezés többé nem képezi a jelen Feltételek részét, azonban ez nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét és érvényesíthetőségét.

2.3. Értesítések

A Társaság jogosult a Megrendelőnek szóló értesítéseit a Megrendelő által megadott e-mail címre továbbítani, vagy egyéb olyan módokat és eszközöket használni, amelyekről a Társaság saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy az értesítés nagy valószínűséggel eljut a Megrendelőhöz. Minden Megrendelő által a Társasággal közölt, a jelen Feltételekkel kapcsolatos egyéb értesítéseket írásban, ajánlott levélben kell elküldeni, vagy személyesen kell kézbesíteni a Társaság itt megadott címére.

A Társaság képviselője és székhelye:

képviselő: Herendi Tamás ügyvezető

székhely: 2234 Maglód, Szigetvár u. 4. fsz. 2.

 

III. fejezet – Jogviták

3.1. Felek a Felhasználói Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre abban az esetben a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság  kizárólagos illetékességet kötik ki.

 

IV. fejezet – Egyéb rendelkezések

4.1 Jelen ÁSZF 2018. szeptember 26. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

4.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

4.3. A Megrendelő bármely Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.